Ang Pagpigil at Pag-alaga ng mga Karaniwang Sakit ng mga Kidney sa Isang KlikAng mga sakit ng mga kidney ay lumalaganap. Maki-lahok sa dakilang misyon para sa pagpigil at pag-aalaga ng mga problema ng mga kidney.

« Table of Contents

Ano Ang “Kidney Failure?”

Ang ating mga kidney ay nagsisilbing taga-linis ng ating dugo, at ang mga dumi ng ating katawan ay inilalabas sa ihi. Angatingmga kidney rinangnagko-kontrol ng asin at mga mineral (sodium, potassium, calcium), asido, patina ng balanse ng tubigsaatingkatawan. Kapag biglaan o unti-unting humina ang mga gawaing ito ng ating mga kidney, nagkakaroonangisangtao ng tinatawagna “kidney failure”.

Paano nalalaman kung ang isang tao ay may “kidney failure”?

Kapag nanghina ang mga kidney, tumataas ang antas ng Blood Urea Nitrogen (BUN) at creatinine sa dugo. Nagiging abnormal din angtinatawagna estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), nanasusukatsapamamagitan ng isang formula na batay sa creatinine.

Dapat tandaan na kahit sa kaunting pagtaas lamang ng antas ng creatinine ay maaaring nagpapahiwatigna ng matinding paghina ng kidney (halimbawa, kahitang creatinine na 1.6 mg/dLlamang ay maaaring mag-saadna 50% na panghihina ng mga kidney).

Kung isang kidney lamang ang may sakit, maaari ba itong mauwi sa kidney failure?

Hindi. Kapag isang kidney lamang ang apektado ng sakit, bumabawi nang husto ang kabilang kidney upang mapanatiling normal ang pag-ganap ng tungkulin ng kidney. Sa mga taong, sadyang isa na lamang ang natitirang kidney (“solitary functioning kidney”) kung ito’y magkasakit pa, maaari itong pagbuhatan ng‘kidney failure.’

Dalawang uri ng paghina ng kidney

Ang paghina ng kidney ay maaaring pansamantala lamang (Acute Kidney Injury/ Acute Renal Failure, AKI/ ARF) o pangmatagalan (Chronic Kidney Disease, CKD)

PansamantalangPaghina ng Kidney (Acute Kidney Injury/ Acute Renal Failure, AKI/ ARF)

Ang ating kidney ay maaaring biglaang humina nang pansamantala, natumatagalnangilangoras o araw. Dating tinaguriang “Acute Renal Failure (ARF)”, angtawagngayondito ay “Acute Kidney Injury (AKI)”. Kung magagamotnang mahusay at maaga, kadalasan ay bumabalik din sa normal angmga kidney.

Pangmatagalang Paghina ng Kidney (Chronic Kidney Disease, CKD)

Ang dahan-dahan at pangmatagalangpaghina ng mga kidney, na umaabot ng buwan o taon, ay tinatawag na Chronic Kidney Disease (CKD); dati itong tina-tinaguriang “Chronic Renal Failure (CRF)”. Sa paglipas ng panahon, at tuluyan nang humina ang mga kidney, humahantong ito sa tuluyang pagkasira (tinaguriang “End Stage Kidney Disease o End Stage Renal Disease, ESKD/ ESRD”) na ngangailangan na ng dialysis o kidney transplant.

Kadalasan,kapag unang natuklasan ang ganitong sakit sa kidney, halos 50% na angipinang-hina ng mga kidney.

Free Download
Read Online
Kidney book in Filipino
Kidney Guide in Filipino Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag