Ang Pagpigil at Pag-alaga ng mga Karaniwang Sakit ng mga Kidney sa Isang KlikAng mga sakit ng mga kidney ay lumalaganap. Maki-lahok sa dakilang misyon para sa pagpigil at pag-aalaga ng mga problema ng mga kidney.

« Table of Contents

Pangmatagalang Paghina Ng Kidney: Mga Sintomas at paano ito matutukoy

Sa chronic kidney disease (CKD), ang normal na trabaho ng ating kidney ay unti-unting bumabagsak sa pagdaan ng mga buwan at taon. Sa mga unang bahagi ng CKD, karamihan sa mga pasyente ay walang mararamdaman na kahit anumang sintomas dahil ang kanilang katawan ay nakaka-adjust sa mga pagbabagong metaboliko na nagaganap sa pagdaan ng panahon. Ngunit pag dumating na sa puntong ang pagtratrabaho ng kidney ay bumagsak na, unti-unti nang makakaramdam ng mga sintomas ang pasyente dahil sa pagdami ng lason sa dugo at sobrang tubig sa katawan.

Ano ang mga sintomas ng CKD?

Ang mga sintomas ng CKD ay depende kung gaano kalala ang pagkasira ng kidney. Nahahati ang CKD sa limang antas (stage) batay sa paggana o pagtrabahong kidney o glomerular filtration rate (GFR). Ang GFR ay nakakalkula batay sa level ng creatinine sa ating dugo.

Unang Stage ng CKD (90-100% ng kidney ay gumagana)

Sa unang stage ng CKD, ang GFR ay mahigit 90 ml/min/1.73m2 subalit may mga makikitang abnormalidad sa mga eksaminasyon sa laboratoryo tulad ng pagkakaroon ng protina sa ihi;

abnormalidad sa itsura ng kidney batay sa X-ray, ultrasound, MRI o CT scan; o may lahi sa pamilya ng sakit na tinatawag na Polycystic Kidney Disease. Karaniwan ay wala pang nararamdamang sintomas ang mga pasyente.

Ikalawang Stage ng CKD (60-89% ng kidney ay gumagana)

Sa ikalawang stage o mild CKD, ang GFR ay nasa 60-89 ml/min/1.73m2. Karaniwan ay wala pa rin nararamdamang sintomas ang mga pasyente, ngunit ang ilan ay maaaring makaramdam ng madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, altapresyon, mga abnormalidad sa urinalysis tulad ng normal o bahagyang mataas na level ng creatinine.

Ikatlong Stage ng CKD (30-59% ng kidney ay gumagana)

Sa ikatlong stage o moderate CKD, ang GFR ay nasa 30-59 ml/min/1.73m2. Maaaring wala pa ring nararamdaman o bahagya nang nakararamdam na ng sintomas ang pasyente. Mayroon nang makikitang abnormalidad sa eksaminasyon ng ihi, at mataas na ang level ng creatinine.

Ikaapat na Stage ng CKD (15-29% ng kidney ay gumagana)

Sa ikaapat na stage ng CKD, ang GFR ay nasa 15-29 ml/min/1.73m2. Ang mga sintomas na ay maaaring kaunti, hindi matukoy, o malala depende sa dahilan ng pagkasira ng kidney at sa mga kaakibat na sakit ng pasyente.

Ikalimang Stage ng CKD (mababa na sa 15% ng kidney ang gumagana)

Ang ikalimang stage ng CKD ay ang pinakamalala dahil higit na mababa na sa 15 ml/min/1.73m2 ang GFR. Tinatawag din na End-Stage Renal Dissease (ESRD) o End-Stage Kidney Disease (ESKD), karamihan sa mga pasyente sa stage na ito any nangangailangan na ng dialysis o kidney transplant. Ang mga sintomas dito ay maaaring mula katamtaman hanggang pinakamalala.

Mga karaniwang sintomas ng sakit sa kidney
 • Walang ganang kumain, naduduwal at nasusuka .
 • Panghihina, madaling mapagod at pagbagsak ng timbang.
 • Pamamanas ng mga paa
 • Pamamanas ng mukha, sa palibot ng mga mata lalo na sa umaga
 • Altapresyon, lalo kung malala, hindi nakokontrol o sa sa mga bata
 • Pamumutla
 • Problema sa pagtulog sa gabi, hindi maka-concentrate at pagkahilo
 • Pangangati, pamumulikat, o pagkabalisa
 • Pagsakit ng tadyang
 • Madalas na pag-ihi lalo na sa gabi
 • Pananakit ng mga buto, pagkabali ng buto sa mga adults at mabagal na paglaki sa mga bata
 • Kabawasan sa sexual drive at erectile dysfunction sa kalalakihan at mga pagbabago sa buwanang regla sa kababaihan.
Sa mga táong may altapresyon, maghinala ng CKD kung:
 • Ang edad ay mas bata sa 30 o mahigit 50 nang malaman na may altapresyon
 • Malalang altapresyon (higit 200/120 mmHg)
 • Mahirap makontrol na altapresyon sa kabila ng regular na paggagamotMay abnormalidad sa paningin
 • Pagkakaroon ng protina sa ihi
 • Pagkakaroon ng mga sintomas ng CKD gaya ng pamamanas, walang gana kumain, panghihina, atbp.
Ano ang mga komplikasyon ng advanced CKD?

Ang mga potensiyal na komplikasyon ng pasyenteng may advanced CKD ay ang sumusunod:

 • Malalang pagkahirap sa paghinga at paninikip ng dibdib dahil sa pagkakaroon ng tubig sa baga
 • Malalang altapresyon
 • Grabeng pagduduwal at pagsusuka Malalang panghihina
 • Komplikasyon sa central nervous system tulad ng pagkalito, labis na pagkaantok, kombulsiyon at coma
 • Mataas na level ng potassium sa dugo (hyperkalemia) na maaaring magdulot ng komplikasyon sa puso na nakamamatay
 • Pamamaga sa pericardium o bumabalot sa puso (Pericarditis)
Pagsusuri sa CKD

Ang CKD ay karaniwang walang sintomas sa unang bahagi. Kadalasan, natutuklasan lamang ito kapag nagkaroon ng altapresyon, o may mataas na level ng creatinine sa dugo, o may protina (albumin) o dugo sa ihi. Ang mga pasyente na may diabetes , altapresyon, matanda na, o may kapamilya na nagkaroon ng CKD ay itinuturing na nasa panganib na magkaroon ng CKD. Kailangang ma-screen ang mga ito upang maagapan, masubaybayan at mabigyan ng maagang gamutan kung kinakailangan.

1. Hemoglobin

Ang hemoglobin ay kadalasang mababa. Ang mga pasyente ay nagkakaroon ng anemia dahil sa bumababang produksiyon ng erythropoietin sa kidney.

2. Eksaminasyon ng Ihi

Ang pagkakaroon ng albumin o protina sa ihi (tinatawag na albuminaria o proteinuria) ay maagang senyales ng CKD. Kahit kaunting protina sa ihi na tinatawag na microalbuminuria ay maaaring pinakamaagang senyales ng CKD. Dahil ang proteinuria ay maaaring dulot din ng lagnat o intensibong pag-eehersisyo, makakabuting tiyakin munang hindi ito dulot ng ng iba pang dahilan ng proteinuria bago sabihing ito ay dahil sa CKD.

Free Download
Read Online
Kidney book in Filipino
Kidney Guide in Filipino Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag