Ang Pagpigil at Pag-alaga ng mga Karaniwang Sakit ng mga Kidney sa Isang KlikAng mga sakit ng mga kidney ay lumalaganap. Maki-lahok sa dakilang misyon para sa pagpigil at pag-aalaga ng mga problema ng mga kidney.

« Table of Contents

Sintomas ng Sakit Sa Kidney

Ang sintomas ng sakit sa kidney ay maaaring may pagkakaiba sa bawat tao. Ito ay depende kung ano pa ang ibang sakit mayroon ang pasyente at kung gaano kalubha ang sakit. Ang mga sintomas ay karaniwang hindi malinaw at di-tukoy kaya’t ang sakit sa kidney ay mahirap tukuyin sa simula.

Mga pangkaraniwang sintomas ng mga sakit sa kidney
  • Pamamaga ng mukha

Ang pamamaga ng mukha, tiyan at paa ay pangkaraniwang nakikita sa may sakit sa kidney. Isang halimbawa ng pamamaga na dulot ng sakit sa kidney ay ang pamamaga ng talukap ng mata na karaniwang napapansin sa umaga (periorbital edema).

Ang pagkasira ng kidney o kidney failure ay pangkaraniwan at mahalagang dahilan ng pamamaga ngunit dapat tandaan na hindi lahat ng pamamaga ay dahil sa kidney failure.

Maaaring makakita ng pamamaga kahit normal ang trabaho ng kidney. Isang halimbawa nito ay sa mga may nephrotic syndrome. Mahalaga rin na maintindihan na hindi lahat ng mayroong pagkasira ng kidney o kidney failure ay nagkakaroon ng pamamaga.

  • Walang gana sa pagkain, naduduwal, at nagsusuka

Walang gana sa pagkain, kakaibang panlasa at kaunti ang kain ay mga pangkaraniwang problema ng mga táng mayroong kidney failure. Habang lumalala ang sakit sa kidney, dumadami ang antas ng mga lason at ito ay nagdudulot ng sintomas tulad ng pagkaduwal, pagsusuka at kung minsan pagsisinok.

  • Mataas na presyon o altapresyon

Pangkaraniwan sa mga pasyente na may kidney failure ang mataas na presyon. Kung ang mataas na presyon ay makikita sa mga bata (<30 taon gulang) o di kaya’y ang presyon ay higit na mataas sa unang pagtagpo sa , ang sanhi ay maaaring dahil sa sakit sa kidney.

Ang pamamaga ng mukha sa ilalim ng talukap (periorbital edema) ay ang pinakapangkaraniwang sintomas ng sakit sa kidney.
  • Pamumutla at panghihina

Panghihina ng buong katawan, mabilis na pagkapagod, hirap makapag-isip nang malalim at pamumutla ay mga pangkaraniwang idinadaing ng mga táong may anemia o maputla ang dugo. Minsan, ang mga ito lamang ang mga daing ng táong may sakit sa kidney na matagal na o chronic kidney disease. Kung ang pamumutla ay hindi gumagaling sa pangkaraniwang gamutan, mahalagang m-aimbestigahan kung ito ay dulot ng kidney failure.

  • Mga hindi matukoy na karaingan

Ang pananakit ng likod at mga kalamnan, pangangati at pamumulikat ng binti ay kadalasang idinadaing din ng mga taong may sakit sa kidney. Pagbagal ng paglaki, kakulangan sa tangkad, at pagiging sakang ay pangkaraniwan sa mga bata na mayroong kidney failure.

  • Daing sa pag ihi

Karaniwang daing sa pag ihi ay:

1. Kaunting ihi ay pangkaraniwan sa iba’t ibang sakit sa kidney

2. Mahapdi ang pag-ihi, malimit na pag-ihi, at pag-ihi ng dugo o nana ay mga sintomas ng impeksiyon sa daanan ng ihi o urinary tract infection (UTI)

3. Ang pagbabara sa normal na daloy ng ihi ay maaring magdulot ng paghirap sa pag ihi o mahinang pagdaloy nito habang umiihi. Maaring tuluyang hindi maka-ihi ang pasyente kapag higit na matindi ang bara sa daanan ng ihi.

Kahit na mayroong ilan sa mga sintomas na nabanggit ang isang pasyente, hindi nangangahulugan na siya ay may sakit sa kidney. Ngunit ang mga sintomas na ito ang makakapagsabi na dapat na irekomenda na kinakailangan nang kumonsulta sa manggagamot upang masabing ito nga ba ay sakit sa kidney o hindi. Mahalagang malaman na mayroong mga delikadong sakit sa kidnet na maaaring matagal na nasa pasyente ngunit walang nararamdaman o walang sintomas.

Kapag ang bata ay nalaman na mayroong sobrang pagtaas ng presyon, mahalaga na malaman na hindi sakit sa kidney ang pinanggagalingan nito.
Free Download
Read Online
Kidney book in Filipino
Kidney Guide in Filipino Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag