સંપર્ક

ડો. સંજય પંડ્યા
કિડની એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન

સમર્પણ હોસ્પિટલ,
ભૂતખાના ચોક,
એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૨
ગુજરાત , ભારત.

ટેલીફોન: ૦૯૧-૨૮૧-૨૨૨૨૦૭૭ / ૨૨૩૬૨૬૩ / ૨૨૩૫૩૮૭

ઈ- મેઈલ: [email protected]

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag