લિખધલ જે બારેમે

ડો. સંજય પંડ્યા પીંઢજી એમ.ડી. મેડીસીનજી ડીગ્રી ૧૯૮૬ મે શ્રી એમ.પી.સાહ મેડીકલ કોલેજ, જામનગર મીંજા ગીડો.

તે પોય ડો.પંડ્યા ઈનીજી કીડનીજી સુપરસ્પેસયાલીટી ડીગરી ૧૯૮૯ ડો.એચ.એલ.ત્રિવેદી સાહેબજી ડેખરેખ હેઠ ગીની સજે ગુજરાતમેં એડી ડીગરી મેડવિધલ બ્યા ડોકટર ભન્યા.

ડો.પંડ્યા વ્યે ૨૫ વરેથી રાજકોટમેં કીડની નીષ્ણાત નેફ્રોલોજીસ્ટ તરીકે સેવા ડીયેતા.

ડો. પંડ્યા ૨૦૦૨ મેં "પ્રેક્ટીકલ ગાઈડ લાઈન્સ ઓન ફ્લ્યુડ થેરેપી" નાલેજી ચોપડી દાક્તારેલા કરે લિખ્યો અયો. ઇન બારેમેં ભારતજી ઈ મિણીયાં પેલી ચોપડી આય, જેજી ૪૦,૦૦૦ થી વધુ નકલજો વેચાણ છેલ્લા ૧૦ વરેમેં થયો આય. હીન બારેમેં ડો.પંડ્યા ડેશજે વડે ભાગજે શહેરેમેં ભાસણ પણ ડીનો આયો, ને તેમે ઈનીજા બોરાજ વખાણ

કીડની બારેમેં સજે ડેશ ને વિશ્વભરમેં જનજાગૃતી હેતુથી ડો. પંડ્યા ૨૦૦ પનેજી 'કીડની ગાઈડ' મણીયા પેલા ગુજરાતીમેં ને પોય બઈ ૬ ભારતીય ભાસાએમેં તૈયાર કર્યો અયો. ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, તેલુગુ, બંગાલી ને મલયાલમ ભાસામેં અચેલી હી કીડની ગાઈડ મડે ભારતીય ભાસાએમેં તૈયાર થયેલ મણીયા પેલી ચોપડી આય. જોકો કીડનીજા ધરધ અટકાયેલા ને ઇનજી સારવારલાં આમ માડુએકે મધધરૂપ ભનધી.

કીડની વિસે સજે ડેસ ને વિશ્વભરમેં જનજાગૃતી જે હેતુથી ડો. પંડ્યા કીડની

એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેસનજી થાપના કયો ને www.KidneyEducation.com વેબીસિટ ભાનાયો. હી વેબસાઈ ૭ ભાસામેં કીડની વિસે માહિતી ડીધલ વિશ્વવજી મણીયા પેલી ને હેકલી વેબસાઈટ આય. હી વેબસાઈટમેં ૭ ભાસામેં અચેલા કીડની ગાઈડ પેલેથી છેલ્લે પને સુધી મફત વાંચે ને પ્રિન્ટ કઢી સાગાજેતી. ૩૫ મહીનેમેં ૭૦ લખ હીટ મલીને હી વેબસાઈટ ડેશભરજી મણીયા વધુ લોકપ્રિય મેડીકલ વેબસાઈટ આય.

ડો. જીતેન્દ્ર ભાનુશાળી ઈનીજી B.A.M.S. જી ડીગરી ૨૦૦૨ મેં ગુજરાત આયુવેદ યુનિવસીટી, જામનગરથી ગડો.

ડો. જયંતી પિડૉંરીયા ઈનીજી B.H.M.S. જી ડીગરી ૨૦૦૫ મેં એસ.પી. યુનિવસીટી, વલ્લભ વિધાનગરથી ગડો.

ડો.ભાનુશાલી છેલ્લા ૧૩ વરેથી ને ડો.પિંડોરિયા છેલ્લા ૧૦ વરેથી ભુજમેં લેવા પટેલ હોસ્પિટલમેં હિમોડાયાલીસીસ વિભાગમેં મેડીકલ ઓફિસર તરીકે ઈનીજી સેવા ડીયેતા.
બોય દાકતર ભેગા થઇને કચ્છજો મણીયા પેલો હિમોડાયાલીસિસ યુનિટ ડો.પંડ્યા જે સલાહ-સુચન પરમાણે સંભારીયેતા.

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag