સંપર્ક

ડો.જીતેન્દ્ર ભાનુસળી

ડાયાલીસીસ વિભાગ ,
એમ . એમ. પી.જે. હોસ્પિટલ
મુંદ્રા રોડ -ભુજ-કરછ

મો.નં. ૯૮૨૪૩ ૮૧૫૧૩

ફોન.ન.(૦૨૮૩૨) ૨૩૧૧૩૩,૨૩૧૧૪૪.


ડો.જયંતિભાઈ પિડૉંરીયા

ડાયાલીસીસ વિભાગ ,
એમ . એમ. પી.જે. હોસ્પિટલ
મુંદ્રા રોડ -ભુજ-કરછ

મો.નં. ૯૯૦૯૦ ૭૨૮૯૩

ફોન.ન.(૦૨૮૩૨) ૨૩૧૧૩૩,૨૩૧૧૪૪.


ડો. સંજય પંડ્યા
Kidney Education Foundation

સમર્પણ હોસ્પિટલ,
ભૂતખાના ચોક,
એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૨
ગુજરાત , ભારત.

ટેલીફોન : ૦૯૧-૨૮૧-૨૨૨૨૦૭૭ / ૨૨૩૬૨૬૩ / ૨૨૩૫૩૮૭

ઈ- મેઈલ : [email protected]

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India