Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickપાંજી કચ્છી ભાસામેં મણીયા પેલીવાર કીડની જે બારેમેં અંઈ જાણેલા મંગોતા ઈ મિડે જ વિગતવાર ગાલીયું.

ડો. સંજય પંડ્યાએ લખેલી ચોપડી "આંજી કિડની ભચાયો" વેબસાઈટ મંજા આંકે મલધી...

  • કિડનીજે બારે મેં સેલી ભાસામેં ખરચ વિગર મળે માહિતી.
  • કિડની ભરાભર રખેલા કરે બોરીજ કમજી સલા.
  • કિડની ફિટંધી અટકાયલા કરે ગીનેજી સારસંભાર.
  • કિડનીજે ઘરઘ જે બારેમેં ગેરસમજણ મીટાયેલા જુદી જુદી જાણકારી.
  • ડાયાલિસિસ ને કીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેસન (કિડની ભધલાયજી) સારવારજી માહિતીને સમજણ.
  • કીડનીજે ઘરધીએજે ખોરાક જે આયોજન મે જરૂરી કીરી ને ખોરાકીજી પસંદગીજી વિગતવાર સમજણ.
Free Download
Read Online
Kidney book in Kutchi
Kidney Guide in Kutchi Kidney Website Received
40
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag