ຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາ

ດຣ. ນຸດ ແສງທະວີສຸກ

ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສປປ ລາວ

ເບີໂທ: 020 55800504

E-mail: nootsengthavisouk@gmail.com


Dr. Sanjay Pandya
Kidney Education Foundation

Samarpan Hospital,
Bhootkhana Chowk,
Near S.T. Bus station,
Rajkot 360002 (Gujarat) INDIA.

Tel: 091-281-2222077 / 2235387 / 2236263

E-mail: saveyourkidney@yahoo.co.in

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag