ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

« Table of Contents

ບົດທີ່ 2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ

2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
2: ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
Free Download
Read Online
Kidney book in Lao
Kidney Guide in Lao Kidney Website Received
49
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India