ຕີພິມໃນພາສາຕ່າງໆ


ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ຄຸຊລາດ www.KidneyinGujarati.com - 2010 ພິມແບບພິມ : 2006 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sanjay Pandya

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ຮິນດີ www.KidneyinHindi.com - 2010 ພິມແບບພິມ : 2008 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sanjay Pandya
Dr. Shubha Dubey

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ມາລາຖີ www.KidneyinMarathi.com - 2011 ພິມແບບພິມ : 2011 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Jyotsna Zope

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ອັງກິດ ທີ່ຈັດພິມຄັ້ງທຳອິດ www.KidneyinEnglish.com - 2012 ພິມແບບພິມ : 2012 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Edgar V. Lerma
Dr. Sanjay Pandya

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ເຕລູກູ www.KidneyinTelugu.com - 2012 ພິມແບບພິມ : 2012 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Krishnan Srinivasan

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ບັງກະລາ www.KidneyinBangla.com - 2013 ພິມແບບພິມ : 2013 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Dilip Pahari
Mrs. Pumpa Dutta

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ຄຸດຊີ www.KidneyinKutchi.com - 2013 ພິມແບບພິມ : 2013 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sanjay Pandya
Dr. Jitendra Bhanushali
Dr. Jayanti Pindoria

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ມາລາຍາລຳ www.KidneyinMalayalam.com - 2013 ພິມແບບພິມ : 2013 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Jayant Thomas Methews

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ອາລາບິດ www.KidneyinArabic.com - 2014 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Dawlat Hassan Sany

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ຈີນ www.KidneyinChinese.com - 2014 ພິມແບບພິມ : 2015 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Ho Chung Ping

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ກັນນາດາ www.KidneyinKannada.com - 2014 ພິມແບບພິມ : 2014 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Mallikarjun Khanpet

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ໂປຼຕູເກດ www.KidneyinPortuguese.com - 2014 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Edison Souza (Dr. Edison da Creatinina)
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ປັນຈາບ www.KidneyinPunjabi.com - 2014 ພິມແບບພິມ : 2014 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. N. P. Singh

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ສະເປນ www.KidneyinSpanish.com - 2014 ພິມແບບພິມ : 2015 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Guillermo García-García
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ທະມິວ www.KidneyinTamil.com - 2014 ພິມແບບພິມ : 2014 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sampath Kumar
Dr. M Srinivasan

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ຝຼັ່ງ www.KidneyinFrench.com - 2015 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ອີ່ຕາລີ www.KidneyinItalian.com - 2015 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ຢີ່ປຸ່ນ www.KidneyinJapanese.com - 2015 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Takashi Yokoo

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ສິນທີ www.KidneyinSindhi.com - 2015 ພິມແບບພິມ : 2015 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Ashok Kirpalani

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ອູລດູ www.KidneyinUrdu.com - 2015 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Imtiyaz Wani

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ອັສສຳ www.KidneyinAssamese.com - 2016 ພິມແບບພິມ : 2016 ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ເຢຍລະມັນ www.KidneyinGerman.com - 2016 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sanjay Pandya
Prof. Dr. Hans-Joachim Anders
Dr. Seema Baid Agrawal

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ເນປາລີ www.KidneyinNepali.com - 2016 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sanjib Kumar Sharma

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ໂອລິຢາ www.KidneyinOriya.com - 2016 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. R N Sahoo

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ລັດເຊຍ www.KidneyinRussian.com - 2016 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ສະວາຮີລີ www.KidneyinSwahili.com - 2016 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Gabriel L. Upunda
Dr. Bashir Admani

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ມະນີປຸລິ www.KidneyinManipuri.com - 2017 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Sanjeev Gulati

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ເປີເຊຍ www.KidneyinPersian.com - 2017 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinSerbian.com - 2017 ພິມແບບພິມ : 2018 ຫົວໜ້າໂຄງການ : BS. Zoran Paunic
BS. Neven Vavic
BS. Gordana Cavric
BS. Zoran Petrovic

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ສິນຫາລາ www.KidneyinSinhala.com - 2017 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Surjit Somiah

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທີ່ເປັນພາສາ ໄທ www.KidneyinThai.com - 2017 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 ພິມແບບພິມ : 2018 ຫົວໜ້າໂຄງການ : BS. Abdou NIANG
BS. Samira Elfajri NIANG

www.KidneyinKorean.com - 2018 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : BS. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 ພິມແບບພິມ : Not Available ຫົວໜ້າໂຄງການ : BS. Hà Phan Hải An

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India