ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

« Table of Contents

ບົດທີ່ 2 ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ

ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag