ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

« Table of Contents

ບົດທີ່ 8 ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມແມ່ນຫຍັງ?
ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມແມ່ນຫຍັງ?
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag