ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

« Table of Contents

ບົດທີ່ 24 ພາວະຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ

ພາວະຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ
ພາວະຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ
ພາວະຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ
ພາວະຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag