മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ


വൃക്കരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഭാഷകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ഗുജറാത്തി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinGujarati.com - 2010 അച്ചടിച്ച : 2006 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. സഞ്ജയ് പാണ്ഡ്യ

ഹിന്ദി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinHindi.com - 2010 അച്ചടിച്ച : 2008 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. സഞ്ജയ് പാണ്ഡ്യ
ഡോ. Shubha ദുബെ

മറാത്തി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinMarathi.com - 2011 അച്ചടിച്ച : 2011 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Jyotsna Zope

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinEnglish.com - 2012 അച്ചടിച്ച : 2012 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Edgar V. Lerma
ഡോ. സഞ്ജയ് പാണ്ഡ്യ

തെലുങ്ക് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinTelugu.com - 2012 അച്ചടിച്ച : 2012 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. കൃഷ്ണൻ ശ്രീനിവാസൻ

ബംഗ്ലാ ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinBangla.com - 2013 അച്ചടിച്ച : 2013 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. ദിലീപ് പഹാരി
Mrs. Pumpa Dutta

കച്ചി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinKutchi.com - 2013 അച്ചടിച്ച : 2013 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. സഞ്ജയ് പാണ്ഡ്യ
Dr. Jitendra Bhanushali
Dr. Jayanti Pindoria

അറബി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinArabic.com - 2014 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Dawlat Hassan Sany

ചൈനീസ് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinChinese.com - 2014 അച്ചടിച്ച : 2015 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Ho Chung Ping

കന്നഡ ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinKannada.com - 2014 അച്ചടിച്ച : 2014 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Mallikarjun Khanpet

പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinPortuguese.com - 2014 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. എഡിസൺ ഡിസൂസ
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

പഞ്ചാബി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinPunjabi.com - 2014 അച്ചടിച്ച : 2014 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. എൻ പി സിംഗ്

സ്പാനിഷ് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinSpanish.com - 2014 അച്ചടിച്ച : 2015 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. ഗില്ലര്മ്മോ ഗർസിയ-ഗാർഷ്യ
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

തമിഴ് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinTamil.com - 2014 അച്ചടിച്ച : 2014 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : ഡോ. സഞ്ജയ് പാണ്ഡ്യ
എം ശ്രീനിവാസൻ

ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinFrench.com - 2015 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinItalian.com - 2015 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

ജാപ്പനീസ് ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinJapanese.com - 2015 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Takashi Yokoo

സിന്ധി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinSindhi.com - 2015 അച്ചടിച്ച : 2015 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Ashok Kirpalani

ഉറുദു ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinUrdu.com - 2015 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Imtiyaz Wani

www.KidneyinAssamese.com - 2016 അച്ചടിച്ച : 2016 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

www.KidneyinGerman.com - 2016 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Prof. Dr. Hans-Joachim Anders
Prof. Dr. Seema Baid Agrawal

www.KidneyinNepali.com - 2016 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Sanjib Kumar Sharma

www.KidneyinOriya.com - 2016 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. R N Sahoo

www.KidneyinRussian.com - 2016 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

സ്വാഹിലി ഭാഷ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinSwahili.com - 2016 അച്ചടിച്ച : ലഭ്യമല്ല പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Gabriel L. Upunda
Dr. Bashir Admani

www.KidneyinLao.com - 2017 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Noot Sengthavisouk

www.KidneyinManipuri.com - 2017 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinSerbian.com - 2017 അച്ചടിച്ച : 2018 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Zoran Paunic
Dr. Neven Vavic
Dr. Gordana Matijasevic-Cavric
Dr. Zoran Petrovic

സിംഹള ഭാഷയിൽ വൃക്ക ഗൈഡ് www.KidneyinSinhala.com - 2017 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Surjit Somiah

www.KidneyinThai.com - 2017 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 അച്ചടിച്ച : 2018 പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Edgar V. Lerma
Dr. Elizabeth Angelica Lapid-Roasa

www.KidneyinKorean.com - 2018 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 അച്ചടിച്ച : Not Available പ്രോജക്ട് ലീഡർ : Dr. Ha Phan Hai An

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag