Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय १० : मृगौलाको दीर्धरोग: कारणहरु

Topics
  • दिर्घकालीन मृगौला विफल हुने कारणहरु
मृगौलाको दीर्धरोग: कारणहरु
मृगौलाको दीर्धरोग: कारणहरु
मृगौलाको दीर्धरोग: कारणहरु
Free Download
Read Online
Kidney book in Nepali
Kidney Guide in Nepali Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India