Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय ६ : मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यह्हरु

मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यह्हरु
मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यह्हरु
मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यह्हरु
मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यह्हरु
मृगौला रोग सम्बन्धी गलत धारणा र तथ्यह्हरु
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag