Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय ११ : मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान

Topics
  • दिर्घकालीन मृगौला रोगः लक्षणहरू र निदान
  • लक्षणहरू
  • निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
मृगौलाको दीर्धरोग: लक्षण र निदान
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag