Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय १७ : एउटा मृगौलामा संक्रमण भएको अवस्था

Topics
  • एक मात्र मृगौला भएको अवस्था
  • कारणहरू
एउटा मृगौलामा संक्रमण भएको अवस्था
एउटा मृगौलामा संक्रमण भएको अवस्था
एउटा मृगौलामा संक्रमण भएको अवस्था
एउटा मृगौलामा संक्रमण भएको अवस्था
एउटा मृगौलामा संक्रमण भएको अवस्था
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag