Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय १८ : मुत्रनलिमा संक्रमण

Topics
  • मुत्रप्रणाली संक्रमणा
  • लक्षणहरू
  • कारणहरू
  • निदान
  • रोकथाम
  • उपचार
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
मुत्रनलिमा संक्रमण
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag