پیشگیری و مراقبت از بیماریهای شایع کلیوی با یک کلیک سادهشیوع بیماریهای کلیه باسرعت خیلی زیاد درحال افزایش است به این جمع برای پیشگیری و مراقبت از مشکلات کلیوی بپیوندید.

« Table of Contents

علائم اختصاری

علائم اختصاری ACE: آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین ADPKD: بیماری غالب کلیه پلی کیستیک غیرجنسی AGN: گلومرولونفریت حاد AKI: آسیب حاد کلیوی APD: دیالیز صفاقی خودبه‌خود ARB: بلوکرهای گیرنده آنژیوتانسین ARF: نارسایی کلیوی حاد فیستول AV: فیستول شریانی وریدی BP: فشارخون BPH: هیپرتروفی خوش¬خیم پروستات / هیپرپلازی BUN: نیتروژن اوره خون CAPD: دیالیز صفاقی متحرک دائمی CCPD: دیالیز صفاقی چرخشی دائمی CKD: بیماری کلیوی مزمن CRF: نارسایی کلیوی مزمن DKD: بیماری کلیوی دیابتی DM: دیابت ملیتوس DMSA: اسکن اسید دی مرکاپتوسوسینیک eGFR: میزان تخمینی فیلتراسیون گلومرولی EPO: اریتروپویتین ESKD: مرحله نهایی بیماری کلیوی ESRD: مرحله نهایی بیماری کلیوی ESWL: سنگ‌شکن با استفاده از امواج شوک دهنده GFR: میزان فیلتراسیون گلومرولی HD: همودیالیز IDDM: دیابت ملیتوس وابسته به انسولین IJV: ورید ژوگولار داخلی IPD: دیالیز صفاقی ادواری IVU / IVP: اوروگرافی داخل وریدی / پیلوگرافی MA: میکروآلبومینوری MCU: سیستواورتروگرام در حال ادرار کردن MRI: تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی NIDDM: دیابت غیر وابسته به انسولین
NSAID: داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی PCNL: برش کلیه برای برداشتن سنگ از راه پوست PD: دیالیز صفاقی PKD: بیماری کلیوی پلی کیستیک PSA: آنتی‌ژن خاص پروستات PUV: دریچه‌های پیشابراهی خلفی RBC: گلبول‌های قرمز خون RRT: درمان جایگزین کلیه TB: بیماری سل TIBC: مجموع ظرفیت اتصال به آهن TURP: برداشتن پروستات از طریق پیشابراه UTI: عفونت مجاری ادراری VCUG: سیستو اورتروگرام در حال تخلیه ادرار VUR: رفلاکس مثانه به حالب WBC: گلبول‌های سفید خون
Free Download
Read Online
Kidney book in Persian
Kidney Guide in Persian Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India