تماس با ما

دکتر حمید محمدجعفری

بیمارستان بوعلی سینا
بلوار پاسداران ساری ایران

تلفن: 18-98133343010

پست الکترونی: Hamidmj46@gmail.com


دکتر سانجای پاندیا
بنیاد آموزشی بیماریهای کلیه

بیمارستان سمرپان
راجکوت هند

تلفن : 091-281-2222077 / 2236263 / 2235387

پست الکترونی: saveyourkidney@yahoo.co.in

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag