ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਐਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ

ਚੀਫ਼ ਮੇਨੰਟਰ, ਕਿਡਨੀ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਕਿਡਨੀ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫਾਂਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਸੱਮਰਪਣ ਹਾਸਪਿਟਲ, ਭੂਤਖ਼ਾਨਾ ਚੌਕ, ਨਿਅਰ ਐਸ. ਟੀ. ਬਸ ਸਟੇਸ਼ਨ,
ਰਾਜਕੋਟ 360002 (ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ)

ਟੇਲੀ :091-281-2222077 / 2236263 / 2235387

ਈ-ਮੇਲ : saveyourkidney@yahoo.co.in

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag