O prevenciji i lečenju najčešćih bolesti bubrega jednim klikom.Incidenca bolesti bubrega raste veoma brzo. Pridružite se misiji prevencije i brige o problemima bubrega.

« Table of Contents

Skraćenice

ABI : Akutna bubrežna insuficijencija (na engleskom AKI ili ARF)

ACE : Angiotenzin konvertujući enzim

ADPKD : Autozomno-dominantna policistična bolest bubrega

AGN : Akutni glomerulonefritis

APD : Automatska peritonealna dijaliza

ARB : Angiotenzin receptorski blokeri

ARF : Akutna bubrežna insuficijencija (isto što i ABI, AKI)

AV Fistula : Arteriovenska fistula

BPH : Benigna hipertrofija/hiperplazija prostate

BUN : na engleskom skraćenica za Blood Urea Nitrogen, kod nas se određuje ureja u krvi

CAPD : Kontinuirana ambulatorna peritonealna dijaliza

CCPD : Kontinuirana ciklička peritonealna dijaliza

CKD : Hronična bolest bubrega (HBB, HBI)

CRF : Hronična bubrežna insuficijencija (HBI)

DKD : Dijabetesna nefropatija (DN)

DM : Diabetes Mellitus

DMSA : Dimerkaptosukcinska kiselina

eGFR : procenjena stopa (brzina) glomerulske filtracije

EPO : Eritropoietin

ESKD : Terminalna bubrežna insuficijencija

ESRD : Terminalna bubrežna insuficijencija

ESWL : Vantelesna litotripsija udarnim talasima

GFR : Stopa (brzina) glomerulske filtracije

HBB: Hronična bolest bubrega (isto što i HBI, CKD, CRF)

HD : Hemodijaliza

IDDM : Insulin-zavisni Diabetes Mellitus

IJV : Interna jugularna vena

IPD : Intermitentna peritonealna dijaliza

IVU/IVP : Intravenska Urografija/Pijelografija

KP : krvni pritisak

MA : Mikroalbuminurija

MCU : Mikcioni cisto-uretrogram

MRI : Magnetna rezonanca

NIDDM : Insulin-nezavisni Diabetes

NSAID : Nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL)

PCNL : Perkutana nefrolitotomija

PD : Peritonealna dijaliza

PKD : Policistična bolest bubrega

PSA : Prostata-specifični antigen

PUV : Posteriorna uretralna valvula (valvula zadnje uretre)

RBC : Crvena krvna zrnca (eritrociti), na engleskom Red Blood Cells

RRT : zamena bubrežne funkcije dijalizom ili transplantacijom

TBC : Tuberkuloza

TIBC : Ukupni (totalni) kapacitet vezivanja gvožđa

TURP : Transuretralna resekcija prostate

UTI : Urinarna infekcija

VCUG : isto što i MCU

VUR : Vesikoureteralni refluks

WBC : Bela krvna zrnca (leukociti), na engleskom White blood cells

Free Download
Read Online
Kidney book in Serbian
Kidney Guide in Serbian Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India