සුලබ වකුගඩු රෝග වලක්වා ගැනීම සහ සත්කාර, එක ක්ලික් කිරීමකින්වකුගඩු රෝග ඇතිවීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වකුගඩු ආබාධ වැළැක්වීමේ සහ සත්කාර කිරීමේ මෙහෙයුමට එක්වන්න

« Table of Contents

3 : වකුගඩු ආබාධයක රෝග ලක්ෂණ

3 : වකුගඩු ආබාධයක රෝග ලක්ෂණ
3 : වකුගඩු ආබාධයක රෝග ලක්ෂණ
3 : වකුගඩු ආබාධයක රෝග ලක්ෂණ
Free Download
Read Online
Kidney book in Sinhala
Kidney Guide in Sinhala Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India