සුලබ වකුගඩු රෝග වලක්වා ගැනීම සහ සත්කාර, එක ක්ලික් කිරීමකින්වකුගඩු රෝග ඇතිවීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වකුගඩු ආබාධ වැළැක්වීමේ සහ සත්කාර කිරීමේ මෙහෙයුමට එක්වන්න

« Table of Contents

වචනාවලිය

වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
වචනාවලිය
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag