සුලබ වකුගඩු රෝග වලක්වා ගැනීම සහ සත්කාර, එක ක්ලික් කිරීමකින්වකුගඩු රෝග ඇතිවීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වකුගඩු ආබාධ වැළැක්වීමේ සහ සත්කාර කිරීමේ මෙහෙයුමට එක්වන්න

« Table of Contents

දර්ශකය

දර්ශකය
දර්ශකය
දර්ශකය
දර්ශකය
දර්ශකය
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag