ติดต่อเราได้อย่างไร

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า, พบ.

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


Dr. Sanjay Pandya
Kidney Education Foundation

Samarpan Hospital,
Bhootkhana Chowk,
Near ST Bus station,
Rajkot 360002 (Gujarat) INDIA.

Tel: 091-281-2222077 / 2235387 / 2236263

E-mail: saveyourkidney@yahoo.co.in

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag