สามารถศึกษาเรื่องการป้องกันและการดูแลโรคไตชนิดต่างๆ ได้ เพียงแค่กดปุ่มบนเมาส์ด้วยปลายนิ้วมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันป้องกันโรคไต และเข้าใจวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

« Table of Contents

บทที่ 7 กำรป้องกันโรคไต

7 กำรป้องกันโรคไต
7 กำรป้องกันโรคไต
7 กำรป้องกันโรคไต
7 กำรป้องกันโรคไต
7 กำรป้องกันโรคไต
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag