สามารถศึกษาเรื่องการป้องกันและการดูแลโรคไตชนิดต่างๆ ได้ เพียงแค่กดปุ่มบนเมาส์ด้วยปลายนิ้วมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันป้องกันโรคไต และเข้าใจวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

« Table of Contents

บทที่ 22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก

22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
22 โรคไตกลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag