ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

ເຊີນອ່ານໄດ້ຟຼີ "ຄຳແນະນຳສຳລັບການດູແລ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ" ໂດຍ ດຣ. ນຸດ ແສງທະວີສຸກ ແລະ ດຣ. ສັນໄຊ ປານເດຍ

  • ອ່ານງ່າຍໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປມີຄວາມຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ແນວທາງໃນການປະຕິບັດຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ທີ່ປະຊາຊົນຄວນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຖະໜອມໄຂ່ຫຼັງ.
  • ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາການນຳທີ່ສຳຄັນຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ແນວທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບົ່ງມະຕິໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆ.
  • ມີຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອນຳໄປປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງໄຂ່ຫຼັງ, ຊະລໍໄລຍະເວລາເຂົ້າສູ່ການຟອກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືການປ່ຽນຖ່າຍໄຂ່ຫຼັງ.
  • ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ຄົນເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອຄວນກິນ ແລະ ຄວນຫຼີກລ້ຽງ
Free Download
Read Online
Kidney book in Lao
Kidney Guide in Lao Kidney Website Received
40
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag