ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

ເຊີນອ່ານໄດ້ຟຼີ "ຄຳແນະນຳສຳລັບການດູແລ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ" ໂດຍ ດຣ. ນຸດ ແສງທະວີສຸກ ແລະ ດຣ. ສັນໄຊ ປານເດຍ

  • ອ່ານງ່າຍໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປມີຄວາມຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ແນວທາງໃນການປະຕິບັດຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ທີ່ປະຊາຊົນຄວນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຖະໜອມໄຂ່ຫຼັງ.
  • ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາການນຳທີ່ສຳຄັນຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ແນວທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບົ່ງມະຕິໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆ.
  • ມີຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອນຳໄປປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງໄຂ່ຫຼັງ, ຊະລໍໄລຍະເວລາເຂົ້າສູ່ການຟອກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືການປ່ຽນຖ່າຍໄຂ່ຫຼັງ.
  • ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ຄົນເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອຄວນກິນ ແລະ ຄວນຫຼີກລ້ຽງ
Free Download
Read Online
Kidney book in Lao
Kidney Guide in Lao Kidney Website Received
49
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India