ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

« Table of Contents

ບົດທີ່ 6 ລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມ ກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ

ລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມ ກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ
ລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມ ກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ
ລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມ ກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ
ລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອດັ້ງເດີມ ກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag