ການປ້ອງກັນ ແລະການດູແລພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ພຽງແຕ່ຄຼິກເຂົ້າໄປອຸບັດການຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮ່ວມກັນໃນການດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ

« Table of Contents

ບົດທີ່ 23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ

23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
23: ພະຍາດຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທໃນເດັກນ້ອຍ
Free Download
Read Online
Kidney book in Lao
Kidney Guide in Lao Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag