Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय १९ : मृगौलाको पत्थरी

Topics
  • मृगौलाको पत्थरी
  • प्रकारहरू
  • लक्षणहरू
  • निदान
  • उपचार
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
मृगौलाको पत्थरी
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag