Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय २३ : बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण

Topics
  • बालबालिकामा मुत्रप्रणाली संक्रमण
  • लक्षणहरू
  • निदान
  • रोकथाम
  • उपचार
  • पश्च मुत्रनली द्वार
  • भेसिकैरेटेरल रिफ्लक्स (भी.यु. आर.)
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
बालबालिकामा मुत्रनालिको संक्रमण
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag