Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय २४ : बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने

Topics
  • बालबालिकामा ओछ्यानमा पिसाब गर्ने समस्या
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
बालबालिकाको ओछयानमा पिसाब फेर्ने
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag