Read Online in Lao
Table of Content
ດັດສະນີ
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ
ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ
ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນ
ໂລກພະຍາດຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ
ອາຫານໃນຫມາກໄຂ່ຫຼັງພະຍາດ

ເຊີນອ່ານໄດ້ຟຼີ "ຄຳແນະນຳສຳລັບການດູແລ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ" ໂດຍ ດຣ. ນຸດ ແສງທະວີສຸກ ແລະ ດຣ. ສັນໄຊ ປານເດຍ

Lao
  • ອ່ານງ່າຍໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປມີຄວາມຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ແນວທາງໃນການປະຕິບັດຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ທີ່ປະຊາຊົນຄວນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຖະໜອມໄຂ່ຫຼັງ.
  • ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາການນຳທີ່ສຳຄັນຂອງພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ແນວທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບົ່ງມະຕິໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆ.
  • ມີຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອນຳໄປປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງໄຂ່ຫຼັງ, ຊະລໍໄລຍະເວລາເຂົ້າສູ່ການຟອກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືການປ່ຽນຖ່າຍໄຂ່ຫຼັງ.
  • ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ຄົນເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອຄວນກິນ ແລະ ຄວນຫຼີກລ້ຽງ
Download 200+ paged book “Save Your Kidneys” for Free in Lao language