Read Online in kutchi
Table of Content
અનુક્રમ
સામાન્ય સમજ
કીડની ફેલ્યર
કીડનીજા બ્યા ખાસ ધરધ
છોરોડ મેં કીડનીજા ધરધ
ખાધાખોરક્જ્યું ખાસ કમજયુ ભલામણું

ડો. સંજય પંડ્યાએ લખેલી ચોપડી "આંજી કિડની ભચાયો" વેબસાઈટ મંજા આંકે મલધી...

Kutchi
  • કિડનીજે બારે મેં સેલી ભાસામેં ખરચ વિગર મળે માહિતી.
  • કિડની ભરાભર રખેલા કરે બોરીજ કમજી સલા.
  • કિડની ફિટંધી અટકાયલા કરે ગીનેજી સારસંભાર.
  • કિડનીજે ઘરઘ જે બારેમેં ગેરસમજણ મીટાયેલા જુદી જુદી જાણકારી.
  • ડાયાલિસિસ ને કીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેસન (કિડની ભધલાયજી) સારવારજી માહિતીને સમજણ.
  • કીડનીજે ઘરધીએજે ખોરાક જે આયોજન મે જરૂરી કીરી ને ખોરાકીજી પસંદગીજી વિગતવાર સમજણ.
Download 200+ paged book “Save Your Kidneys” for Free in kutchi language