සුලබ වකුගඩු රෝග වලක්වා ගැනීම සහ සත්කාර එක ක්ලික් කිරීමකින්වකුගඩු රෝග ඇතිවීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වකුගඩු ආබාධ වැළැක්වීමේ සහ සත්කාර කිරීමේ මෙහෙයුමට එක්වන්න

වෛද්යු සුර්ජිත් සෝමයියා සහ වෛද්යේ සන්ජේ පාන්ඩියා විසින් රචක “ඔබගේ වකුගඩු සුරකිමු” ග්රසන්ථය වෙත නිදහස් ප්රඩවේශය

  • පහසුවෙන් කියවා වටහා ගත හැකි ලෙසින් වකුගඩු රෝගය සම්බන්ධ නුතන සොයා ගැනීම් හා ප්රායයෝගික තොරතුරු ලබාදීමට ඉලක්ක රඇත.
  • වකුගඩු සෞඛ්යම සම්පන්නව තබා ගැනීමට සෑම දෙනාම දැන සිටිය යුතු සරල මාර්ගෝපදේශ.
  • වකුගඩු රෝග පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම හා කල්තියා රෝග විනිශ්චය කිරීමට සරල ඉඟි.
  • නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් පෙලෙන පුද්ගලයෙකුට, කාන්දුකරණය ප්රරමාද කළ හැකි හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම එයින් වැළකී සිටීමට උදව් වන ප්රා්යෝගික හා සවිස්තරාත්මක ප්රඩතිකාර උපදෙස්.
  • වකුගඩු අක්රිතයවූ රෝගීන් සඳහා ආහාර තෝරා ගැනීම සහ සීමා කිරීම පිළිබඳ විස්තරාත්මක කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්.
Free Download
Read Online
Kidney book in Sinhala
Kidney Guide in Sinhala Kidney Website Received
49
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India