Skraćenice

ABI : Akutna bubrežna insuficijencija (na engleskom AKI ili ARF)

ACE : Angiotenzin konvertujući enzim

ADPKD : Autozomno-dominantna policistična bolest bubrega

AGN : Akutni glomerulonefritis

APD : Automatska peritonealna dijaliza

ARB : Angiotenzin receptorski blokeri

ARF : Akutna bubrežna insuficijencija (isto što i ABI, AKI)

AV Fistula : Arteriovenska fistula

BPH : Benigna hipertrofija/hiperplazija prostate

BUN : na engleskom skraćenica za Blood Urea Nitrogen, kod nas se određuje ureja u krvi

CAPD : Kontinuirana ambulatorna peritonealna dijaliza

CCPD : Kontinuirana ciklička peritonealna dijaliza

CKD : Hronična bolest bubrega (HBB, HBI)

CRF : Hronična bubrežna insuficijencija (HBI)

DKD : Dijabetesna nefropatija (DN)

DM : Diabetes Mellitus

DMSA : Dimerkaptosukcinska kiselina

eGFR : procenjena stopa (brzina) glomerulske filtracije

EPO : Eritropoietin

ESKD : Terminalna bubrežna insuficijencija

ESRD : Terminalna bubrežna insuficijencija

ESWL : Vantelesna litotripsija udarnim talasima

GFR : Stopa (brzina) glomerulske filtracije

HBB: Hronična bolest bubrega (isto što i HBI, CKD, CRF)

HD : Hemodijaliza

IDDM : Insulin-zavisni Diabetes Mellitus

IJV : Interna jugularna vena

IPD : Intermitentna peritonealna dijaliza

IVU/IVP : Intravenska Urografija/Pijelografija

KP : krvni pritisak

MA : Mikroalbuminurija

MCU : Mikcioni cisto-uretrogram

MRI : Magnetna rezonanca

NIDDM : Insulin-nezavisni Diabetes

NSAID : Nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL)

PCNL : Perkutana nefrolitotomija

PD : Peritonealna dijaliza

PKD : Policistična bolest bubrega

PSA : Prostata-specifični antigen

PUV : Posteriorna uretralna valvula (valvula zadnje uretre)

RBC : Crvena krvna zrnca (eritrociti), na engleskom Red Blood Cells

RRT : zamena bubrežne funkcije dijalizom ili transplantacijom

TBC : Tuberkuloza

TIBC : Ukupni (totalni) kapacitet vezivanja gvožđa

TURP : Transuretralna resekcija prostate

UTI : Urinarna infekcija

VCUG : isto što i MCU

VUR : Vesikoureteralni refluks

WBC : Bela krvna zrnca (leukociti), na engleskom White blood cells