1: Uvod

Bubreg je neverovatan organ koji pomaže u očuvanju zdravlja i čistoće našeg organizma tako što izlučuje sve neželjene proizvode našeg metabolizma i razne otrove. Iako je prvenstvena uloga bubrega da prečišćava našu krv i da izlučuje toksine, to nije i njegova jedina funkcija. Bubrezi imaju važnu ulogu u regulisanju krvnog pritiska, nivoa tečnosti i elektrolita u organizmu. Iako je većina ljudi rođena sa dva bubrega, i jedan je zapravo dovoljan za održavanje normalnih funkcija organizma.

Poslednjih godina se svuda u svetu beleži porast broja ljudi koji boluju od hronične bubrežne slabosti. Objašnjenje za ovaj porast je sve veći broj bolesnika sa šećernom bolešću i sa visokim krvnim pritiskom, kao i sve veći procenat starije populacije globalno. Zbog toga smatramo da treba raditi na podizanju svesti o bolestima bubrega i na poboljšanju znanja i razumevanja ovih bolesti, kao i znanja o načinima sprečavanja njihovog nastanka ili njihovog otkrivanja u što ranijoj fazi. Nadamo se da će ova knjiga pružiti svim čitaocima odgovore na često postavljana pitanja u vezi bolesti bubrega, a pacijentima i pomoć u borbi sa ovim oboljenjima.

Na početku knjige su date osnovne informacije o bubrezima, njihovim vitalnim ulogama u organizmu, kao i predlozi mera prevencije bubrežnih bolesti. Knjiga se bavi uzrocima, simptomima i dijagnozom ovih ozbiljnih bolesti, ali i informiše o terapijskim opcijama. Pored toga, dobar deo knjige je posvećen odnosima porodice i bolesnika, pošto autori knjige smatraju da je to važan deo sveobuhvatne nege obolelih od bolesti bubrega.

Jedno posebno poglavlje u knjizi je posvećeno načinima kako da se uspori napredovanje bolesti bubrega, dok je još u u ranoj fazi i kako da se spreči ili odloži dijaliza i transplantacija bubrega. U odvojenim poglavljima su iznete korisne informacije o dijalizi i o transplantaciji bubrega (od živog srodnog davaoca i o kadaveričnoj transplantaciji).

Da bi knjiga bila što potpuniji vodič za sve ljude koji imaju problema sa radom bubrega, u njoj su date informacije i o drugim čestim bubrežnim problemima (ne samo o bubrežnoj insuficijenciji), zatim zablude i istine o bolestima bubrega, zlatna pravila kako izbeći i sprečiti ove bolesti, saveti u vezi lekova koje oboleli od bubrežnih bolesti najčešće koriste, kao i mnogo drugih informacija.

S obzirom na to da je dijeta veoma važna stavka u lečenju bolesnika sa hroničnom bubrežnom isuficijencijom i da u vezi nje često postoje nejasnoće i nedoumice, posebno poglavlje je posvećeno ovoj temi. U tom poglavlju su dati saveti o merama predostrožnosti koje treba preduzimati, kao i o izboru ispravne i adekvatne dijete. Na kraju knjige je dat rečnik sa objašnjenjima svih skraćenica i tehničkih termina, što olakšava razumevanje knjige.

Napomena: Informacije u ovoj knizi - vodiču o bolestima bubrega su samo edukativnog karaktera. Molimo vas da se nikako ne upuštate sami u postavljanje dijagnoze ili u terapiju samo na osnovu podataka iznetih u knjizi. U vezi lečenja morate uvek konsultovati vašeg lekara.

Upoznaj svoje bubrege – spreči bolesti bubrega.