21: Lekovi i njihov uticaj na bubrege

Lekovi protiv bolova

Česta su oštećenja bubrega kao posledica uzimanja lekova.

Zašto se na bubrezima više manifestuje toksičnost raznih lekova u odnosu na druge organe?

Dva najvažnija uzroka oštećenja bubrega lekovima su:

1. Lekovi se eliminišu preko bubrega: Bubreg je važan organ za uklanjanje lekova i njihovih metabolita iz organizma. Tokom ovog procesa neki lekovi i produkti njihovog razlaganja mogu oštetiti bubreg.

2. Visok protok krvi kroz bubrege: U toku jednog minuta oko 20% količine krvi koju ispumpa srce (1200 ml krvi) prođe kroz bubrege da bi se prečistila. U poređenju sa drugim organima, bubreg prima najveću količinu krvi u odnosu na sopstvenu težinu. Zbog ovako velikog prolaza krvi, štetni lekovi i materije pristižu u bubreg u velikim količinama u kratkom vremenskom periodu. To može oštetiti bubreg.

Glavni lekovi koji mogu oštetiti bubreg

1. Lekovi protiv bolova

Za telesne bolove, glavobolje, bolove u zglobovima i za povišenu temperaturu, mogu se koristiti razni lekovi za koje nije potreban recept lekara. Ovi lekovi su najčešći uzrok oštećenja bubrega.

Šta su NSAIL? Koji lekovi pripadaju ovoj grupi?

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su lekovi koji se često koriste da umanje bol, temperaturu i zapaljenje. U ove lekove spadaju Aspirin, Diklofenak (Voltaren), Ibuprofen (Brufen), Indometacin, Ketoprofen, Nimesulid (Nimulid), Naproxen itd.

Lekovi protiv bolova su važan uzrok
oštećenja bubrega lekovima

Da li NSAIL oštećuju bubrege?

NSAIL su uglavnom sigurni ako se uzimaju u propisanim dozama i pod kontrolom lekara. Ipak, ne sme se zaboraviti da su NSAIL drugi po redu lekovi koji najčešće oštećuju bubrege, odmah posle aminoglikozida (vrste antibiotika).

Kada NSAIL mogu oštetiti bubrege?

Rizik da će NSAIL oštetiti bubrege raste ukoliko se:

 • NSAIL uzimaju u visokim dozama kroz duži vremenski period, bez kontrole lekara.
 • koriste NSAIL koji su kombinacija više lekova u jednoj tableti, a kroz duži vremenski period (na primer Caffetin koji je kombinacija paracetamola, propifenazona, kofeina i kodeina).
 • NSAIL daju osobama u poodmakloj starosti, ili već imaju oštećenje bubrega, Dijabetes, ili su dehidrirane.

Koji je lek protiv bolova sigurnije koristiti kod bolesnika koji već imaju oštećenje bubrega?

Paracetamol (acetaminofen) ili Novalgetol (metamizol) su lekovi koji manje štete bubrezima, ali, za razliku od NSAIL, nemaju antizapaljenjsko dejstvo. Sa druge strane, ni ovi lekovi nisu bez mogućih neželjenih efekata (na jetru, odnosno kosnu srž).

Mnogim pacijentima sa srčanim problemima je prepisan Aspirin (acetilsalicilna kiselina) za uzimanje do kraja života. Da li to može oštetiti bubrege?

Ovi pacijenti uzimaju malu dozu Aspirina (75 do 100mg) i ta doza neće oštetiti bubrege.

Uzimanje običnih lekova protiv bolova
bez konsultovanja lekara može biti opasno.

Da li je oštećenje bubrega sa NSAIL moguće ispraviti?

Odgovor je i DA i NE. Da. Kada je akutno oštećenje bubrega izazvano kratkotrajnim uzimanjem NSAIL onda je to oštećenje moguće ispraviti prekidom uzimanja NSAIL i odgovarajućim tretmanom. Ne. Mnogi stariji pacijenti sa bolovima u zglobovima moraju dugotrajno da koriste NSAIL. Uzimani kontinuirano u velikim dozama kroz duži period (godinama), mogu dovesti do sporog i progresivnog oštećenja bubrega. Ovaj tip oštećenja nije moguće ispraviti. Stariji pacijenti, kojima su potrebne visoke doze NSAIL u dužem periodu, moraju te lekove uzimati strogo po uputstvima i pod kontrolom lekara.

Kako dijagnostikovati sporo i progresivno oštećenje bubrega zbog korišćenja NSAIL u ranoj fazi?

Pojava belančevina u mokraći je prvi i jedini znak oštećenja usled korišćenja NSAIL. Sa daljim očtećenjem funkcije raste i nivo kreatinina u krvi.

Kako sprečiti oštećenje bubrega lekovima protiv bolova?

Postoje jednostavne mere prevencije oštećenja bubrega ovim lekovima:

 • Izbegavati korišćenje NSAIL kod visoko rizičnih pacijenata.
 • Izbegavati nekritično korišćenje lekova protiv bolova za koje nije potreban recept lekara.
 • Kada su NSAIL neophodni u dužem vremnskom periodu, moraju se uzimati pod kontrolom lekara.
 • Ograničiti dozu i dužinu uzimanja NSAIL.
 • Izbegavati kombinovanje raznih lekova protiv bolova kroz duži period.
 • Uzimanje obilne količine tečnosti svakog dana. Adekvatna hidratacija je važna da bi se održao dobar protok krvi kroz bubrege i izbeglo njihovo očtećenje.
Rizik očtećenja bubrega lekovima je visok kod pacijenata koji imaju dijabetes, zastoj urina u bubrezima, dehidrataciju ili su u dubokoj starosti.

Aminoglikozidi

2. Aminoglikozidi

Aminoglikozidi su grupa antibiotika koji se često koriste u praksi, a mogu izazvati oštećenje bubrega. Oštećenje se može javiti 7-10 dana po započetoj terapiji. Lako se može prevideti jer ne dolazi do smanjenja količine urina. Rizik da aminoglikozidi prouzrokuju oštećenje bubrega je visok u odmaklom dobu, dehidrataciji, ako je prethodno postojala bolest bubrega, kod smanjenog nivoa kalijuma i magnezijuma u krvi, ako se daju u visokim dozama i u dužem vremenu, ili u kombinaciji sa drugim lekovima koji mogu oštetiti bubrege, izazvati sepsu, bolest jetre ili zastojnu bolest srca.

Kako izbeći oštećenje bubrega pri korišćenju aminoglikozida?

Potrebno je koristiti sledeće mere:

 • Oprezna upotreba ovih antibiotika kod osoba sa visokim rizikom. Korekcija ili uklanjanje faktora rizika.
 • Korišćenje aminoglikozida u jednoj dnevnoj dozi umesto u podeljenim dozama.
 • Korišćenje aminoglikozida u optimalnim dozama i uz optimalno trajanje terapije.
 • Modifikovanje doze u slučaju već postojećeg oštećenja bubrega.
 • Praćenje nivoa kreatinina u serumu svaki drugi dan radi ranog otkrivanja eventualnog oštećenja bubrega.
Kod visokorizičnih bolesnika, aminoglikozide treba davati oprezno, u adekvatnoj dozi i uz kontrolu kreatinina u serumu, da bi se izbeglo oštećenje bubrega.

Injekcije kontrastnih sredstava za snimanje bubrega

3. Injekcije kontrastnih sredstava za snimanje bubrega

Radiografski kontrasti (boje za rentgenska snimanja) mogu izazvati oštećenja bubrega i čest su uzrok akutnog zastoja bubrega kod pacijenata u bolnici, ali su ti problemi obično samo privremeni. Rizik od kontrastom izazvanog oštećenja bubrega je visok ako već postoji Dijabetes, dehidracija, srčana slabost, prethodno oštećenje bubrega, poodmakla starost ili istovremeno uzimanje drugih lekova koji mogu da oštete bubrege.

Različite mere mogu sprečiti oštećenje bubrega kontrastima. Važne mere su korišćenje najmanjih mogućih doza kontrasta, korišćenje nejonskih kontrasta, održavanje normalne hidriranosti organizma korišćenjem intravenskih rastvora, davanje Natrijum bikarbonata i Acetilcisteina.

4. Drugi lekovi

 • Pogrešno je verovanje da svi prirodni preparati (Ayurvedski preparati, Kineski biljni preparati itd.) i dijetalni suplementi nisu opasni.
 • Neki lekovi iz ovih grupa sadrže teške metale i otrovne supstance koje mogu oštetiti bubrege.
 • Korišćenje nekih lekova iz ovih grupa može biti opasno za pacijente sa oštećenjem funkcije bubrega.
 • Određeni lekovi sa visokim sadržajem kalijuma mogu biti smrtonosni za pacijente sa zastojem bubrega.
Pogrešno je verovanje da su svi prirodni lekovi
potpuno bezbedni za bubrege.