Read Online in persian
Table of Content
مقدمه و فهرست
اطلاعات اولیه
نارسایی کلیه
دیگر بیماری های عمده کلیه
رژیم غذایی در بیماری های کلیه

مقدمه و فهرست

مجانی!!!! دستورالعمل برای کلیه به 20 زبان در

www.KidneyEducation.com

دسترسی رایگان به‌منظور مطالعه، دانلود و چاپ

دستورالعمل 230 صفحه‌ای در مورد کلیه به زبان‌های زیر

زبان‌های بین‌المللی

انگلیسی، عربی، بنگالی، چینی، فرانسوی، هندی، ایتالیایی، ژاپنی، پرتغالی

روسی، اسپانیولی، سوهایلی، اردو

زبان‌های هندی

گجراتی، کانادا، کوتچی، مالایالام

ماراتی، پنجابی، سندی، تامیلی، تلوگو

دستورالعمل کامل برای

کلیه‌هایتان را حفظ کنید

ویرایش دوم

اطلاعات جامع درباره بیماران کلیوی

پیشگیری و درمان بیماری‌های کلیوی

دکتر حمید محمد جعفری

استاد بیماری­های کلیه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز تحقیقات عفونی با گرایش عفونت­های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

ادگار وی.لرما

MD.FACP.FACN.FNKF

شیکاگو، آمریکا

سانجای پاندیا

MD.DNB(نفرولوژی)

هندوستان، راجکوت

کلیِ ّبیتبى سا حفظ کٌیذ

وبَٙ

ډًٍٖٕ ٽچیٍ ٕبډبٍدبن

َىييٕشبن، ځًػبٍار ٍاػپًر 360002

ثًُسوبوب ؿًٻ، ثیمبٍٕشبن ٕبډبٍدبن

[email protected] :ایمیڄ ©

ډًٍٖٕ ٽچیٍ ٕبډبٍدبن ٽچیٍ كٺًۇٴ ډلوٴً ٧إز. ثيين ډؼًُ وبَٙ َیؾ ثوٚی اُ ایه ٽشبة ٍا ومی سًان ثٍ َیؾ ٙپچی یب اُ َ٥یيٴ اثِاٍَبی اڅپشَيویپی یب ډپبویپی، اُ ػمچٍ ًهیٌَ ٕبُی ا٥لا٭بر ي ٕیٖشڈ َبی ثبُیبثی سپظیَ ٽَى. ایه ٽشبة اٴٺ ٤ثَای ؿبح ىٍ َىييٕشبن إز ي ومی سًان ثيين ٽٖت ډؼًُ ډپشًة اُ وبٙ،َ ٝبىٍ ٽَى. ىٍ ًٍٝر ثَيُ وِا ٫سمبډی كٺًۇٴ ٹبوًوی، َٝاٴبً سلز كًٌُ ٹ٢بئی ٍاػپًر ًٍٝر هًاَي ځَاٴز.

يیَای٘ ايڃ: 2012

يیَای٘ ىيڇ: 2015

ًَیؼٌذگبى

دکتش حویذ هحوذ خؼفشی (إشبى ثیمبٍیُبی ٽچیٍ ٽًىٽبن ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ډبُويٍان)

ډَٽِ سلٺیٺبر ٭وٴًوی ثب ځَای٘ ٭وٴًوشُبی ثیمبٍٕشبوی، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ډبُويٍان، ٕبٍی، ایَان

ػبًدبی پبًذیب (MD.DNBووٴَيڅًّیٕز)

َىييٕشبن، ځًػبٍار، ٍاػپًر ًَ ،360002سوبوب ؿًٻ، ثیمبٍٕشبن ٕبډبٍدبن

این کتاب به بیماران کلیوی و خانواده‌هایشان تقدیم می‌شود.

مندرجات

بخش 1: اطلاعات اساسی درباره کلیه

14 مقدمه فصل 1
16 کلیه و عملکرد آن فصل 2
21 علائم بیماری‌های کلیوی فصل 3
23 تشخیص بیماری‌های کلیوی فصل 4
30 بیماری‌های اصلی کلیه فصل 5
36 حقایق و افسانه‌های بیماری‌های کلیوی فصل 6
39 پیشگیری از بیماری‌های کلیوی فصل 7
بخش 2: بیماری‌های اصلی کلیه و درمانشان، نارسایی کلیه
45 نارسایی کلیه چیست؟ فصل 8
48 نارسایی کلیوی حاد فصل 9
52 بیماری مزمن کلیه: علل فصل 10
54 بیماری مزمن کلیه: علائم و تشخیص فصل 11
60 بیماری مزمن کلیه: درمان فصل 12
68 دیالیز فصل 13
88 پیوند کلیه فصل 14

دیگر بیماری‌های عمده کلیه
107 بیماری کلیه دیابتی فصل 15
117 بیماری کلیه پلی سیستیک فصل 16
123 زندگی با یک کلیه فصل 17
127 هیپرپلازی خوش خیم پروستات BPH فصل 18
135 سنگ کلیه فصل 19
151 هیپرپلازی خوش خیم پروستات BPH فصل 20
165 کلیه و داروها فصل 21
170 سندرم نفروتیک فصل 22
185 عفونت مجاری ادرار در کودکان فصل 23
195 شب‌ادراری در کودکان فصل 24
رژیم در بیماری‌های کلیه
201 رژیم در بیماری کلیوی مزمن فصل 25
211 واژه‌نامه
216 علائم اختصاری
218 آزمایش‌های رایج خون برای بیماران کلیوی
نمایه

 

مقدمه ویرایش دوم

دکتر سانجای پاندای، در نگارش ویرایش اول «کلیه‌هایتان را حفظ کنید» طالب نگارش کتابی بود که درک پایه و دستورالعملی را برای جلوگیری از بیماری‌های کلیوی ارائه کند. مخاطبان اولیه این کتاب برخلاف متون رایج نفرولوژی، مردمان عامی هستند

ویرایش دوم، نتیجه مشارکت کار پزشکانی است که به توانمندسازی بیماران ما و خانواده‌هایشان با شناخت مضامین مختلف مرتبط با بیماری‌های کلیوی علاقه داشته اند. کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به اطلاعات اساسی درباره کلیه می‌پردازد که اجازه می‌دهد خواننده با ساختار و عملکرد طبیعی کلیه و استفاده از چندین عبارت فنی آشنا شود. بخش دوم به بیماری‌های خاص کلیوی، مثلاً، آسیب کلیوی حاد، بیماری‌های کلیوی مزمن، دیابت، دیالیز و پیوند کلیه و ... اختصاص دارد.

آخرین فصل که نتیجه کار خود دکتر پاندایا است درباره­ی «رژیم در بیماری کلیه» است. در اینجا باید خاطر نشان کرد که به دلیل تفاوت‌های قومی و فرهنگی مختلف و بی‌نظیر ممکن است نتوان توصیه‌ها را به عموم مردم تعمیم داد. همچنین لیست علائم اختصاری و واژه‌نامه نیز موجود است که ممکن است در طول مطالعه متن کتاب برای خوانندگان بسیار مفید باشد.

در کل کتاب، از زبان بومی استفاده‌شده است که برای مردم عامی آشنا است. ما بر این باوریم که این امر در پر کردن فضاهای ارتباطی بین بیماران و مراقبان آن‌ها که برخی اوقات ناشی از استفاده از عبارات پزشکی است، مهم است. در اینجا خصوصاً از دکتر پاندایا و دکتر واکچاراجانی تشکر می‌کنم که به بنده فرصت مشارکت در این ویرایش را دادند. همچنین از همکارانم دکتر کورالی ترس دیوکینو - دی مالکالی، الیزابت آنجلیکا لپید - روسا و فیلیپنا سوالوس اسکانبل به دلیل مشارکتشان در کار پرزحمت ویرایش این کتاب سپاسگزارم.

«همانند فرزانگان بیندیشید اما به زبان مردم صحبت کنید.»

ویلیام باتلر ییتس

ادگار وی لرما، MD, FACP, FASN, FAHA, FASH, FNLA, FNKF

ایلینویز، شیکاگو

انجمن نفرولوژی، SC

دانشگاه ایلینویز در کالج پزشکی شیکاگو

بخش نفرولوژی

پرفسور بالینی پزشکی

مقدمه ویرایش اول

بیایید از بیماری‌های کلیوی پیشگیری کنیم...

کتاب «کلیه‌هایمان را حفظ کنیم» تلاشی در ارائه درکی ابتدایی و دستورالعملی برای پیشگیری از بیماری‌های رایج کلیوی است.

در چند دهه اخیر افزایش هشداردهنده و زیادی در میزان بروز بیماری‌های کلیوی به وجود آمده است. بیماری کلیوی مزمن، رایج و غیرقابل درمان است. آگاهی از علل، علائم و معیارهای پیشگیری از این عوارض کلیوی بهترین راه برای مقابله با این افزایش مزاحم است. این کتاب تلاشی خاضعانه برای ارائه اطلاعات قابل‌توجه برای مردم عامی به کلمات ساده است.

تشخیص و درمان اولیه این بیماری سودمند است زیرا مزایای طولانی‌مدت با هزینه‌ای اندک را ارائه می‌کند. به دلیل فقدان آگاهی، معدودی از مردم علائم و نشانه‌هایی را تشخیص می‌دهند که احتمال بیماری کلیوی را نشان می‌دهد و این امر منجر به تأخیری در تشخیص اولیه می‌گردد که خطرناک است. درمان مراحل پیشرفته بیماری کلیوی مزمن همچون دیالیز و پیوند کلیه فوق‌العاده گران است و در کشوری نظیر هند تنها کمتر از 10 درصد بیماران از عهده آن برمی‌آیند؛ بنابراین تشخیص اولیه و درمان تنها گزینه و قابل حصول‌ترین گزینه برای کاهش موارد شدید بیماری کلیوی حاد در کشور ما است.

وقتی‌که تشخیص وجود بیماری کلیوی را در فردی نشان می‌دهد، بیمار و خانواده او طبیعتاً بسیار نگران می‌شوند. بیماران کلیوی و اعضای خانواده آن‌ها می‌خواهند همه‌چیز را درباره بیماری بدانند؛ اما برای دکتر معالج ارائه حجم زیادی از اطلاعات مشروح ممکن نیست. امیدواریم که این کتاب ارتباط مفقودشده بین بیمار و پزشک را دوباره تأمین کند. به‌هرحال، داشتن یک کتاب آموزنده برای مطالعه در اوقات فراغت و مراجعه به آن در زمان­های لازم می‌تواند مفید باشد. تمامی اطلاعات اساسی درباره علائم، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های مختلف کلیوی را به زبان ساده و آسان ارائه می‌کند. جزئیات انتخاب و احتیاط‌ها در توصیه‌های رژیمی برای بیماری‌های مختلف کلیوی نیز در اینجا موجود است. در اینجا باید موکدانه و صریح بیان کنیم که اطلاعات خاص در این کتاب توصیه‌های پزشکی نیست؛ تنها هدف این کتاب ارائه اطلاعات است. خوددرمانی یا تغییر رژیم بعد از مطالعه این کتاب، بدون توصیه پزشک می‌تواند خطرناک باشد و قطعاً در اینجا توصیه نمی‌شود.

این دستورالعمل نه‌تنها برای بیماران کلیوی و خانواده‌شان می‌تواند سودمند باشد بلکه همچنین برای افرادی که در معرض خطر توسعه بیماری کلیوی هستند نیز مفید است؛ و در حقیقت، برای تمامی افرادی که ارزش آگاه‌سازی دارند نیز اهمیت آموزشی خواهد داشت. دانشجویان پزشکی، پزشکان، مطمئن هستند که این کتاب یک دستورالعمل مرجع دم‌دستی است.

ما از دکتر گاورانگ و دکتر سوسمیتا دیو، آقای آیازخان بابی و نها بابی جهت توصیه‌های ارزشمندشان و کمکشان برای تسهیل مطالعه این کتاب و درک بسیار شفاف آن سپاسگزاریم. بسیار خوشنودیم که نام فرزندان عزیزمان ایشا و روهان را در اینجا ذکر کنیم که مشتاقانه در حس ما از تکمیل و شادی آماده‌سازی «کلیه‌هایتان را حفظ کنید» مشارکت کردند.

من امیدوارم که خوانندگان، این کتاب را آموزنده و سودمند بیابند. از پیشنهادهایی برای بهتر کردن این کتاب همواره استقبال می‌شوند.

امیدواریم که همگی شما همواره سلامت باشید.

دکتر سانجای پاندیا

پریتی پاندیا

راجکوت، هندوستان

رباره نویسنده ویرایش اول

سانجای پاندیا، MD، DNB (نفرولوژی)، نفرولوژیست

دکتر سانجای پاندیا نفرولوژیست ارشدی است که در راجکوت (Rajkot) (هندوستان - گوجارات) (Gujarat) مشغول به کار است. او مدرک دکترای خود را (پزشک داخلی) از کالج پزشکی ام. پی شاه (M. P. Shah) در گوجارات، جامانگار Jamnagar در سال 1986 و DNB نفرولوژی را از موسسه بیماری‌های کلیوی و مرکز تحقیقات احمدآباد (Ahmedabad) گرفت. از سال 1990 به بعد وی به‌عنوان نفرولوژیست در راجکوت (گوجارات) هندوستان مشغول به کار است.

دکتر پاندیا فعالانه در زمینهٔ آموزش درباره بیماری‌های کلیوی شرکت دارد. کتاب کلیه برای بیماران به زبانه‌ای انگلیسی، هندی، گوجاراتی و کوتچی نوشته ایشان است.

دکتر پاندیا با هدف گسترش آگاهی در میان تعداد زیادی از مردم در زمینهٔ جلوگیری و مراقبت از بیماری‌های کلیوی «موسسه آموزش کلیوی» را تشکیل داد.

با کمک گروهی از نفرولوژیست­های متعهد از نقاط مختلف دنیا، کتاب­های مختلفی درباره بیماران کلیوی به بیش از 20 زبان تهیه شده است.

به‌منظور کمک به اکثریت مردم و بیماران کلیوی در نقاط مختلف دنیا، وب‌سایت‌های www.KidneyEducation.com دکتر پاندیا و گروه ایشان ارائه‌شده‌اند. این وب‌سایت امکان دانلود کتابی 230 صفحه‌ای به بیش از 20 زبان را فراهم می‌کند. این وب‌سایت کلیوی بسیار محبوبیت دارد و در طی 60 ماه اول بیش از 20 میلیون طرفدار جذب کرده است.

دکتر حمید محمدجعفری

دکتر محمدجعفری پزشک فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مرتبه استادی است که به امر درمان و مشاوره پزشکی کودکان مبتلا به بیماری‌های کلیه در شمال ایران مشغول است. دکتر محمد جعفری فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی در سال 1371(1992) از دانشگاه تهران و رشته تخصصی بیماری‌های کودکان در سال 1379(2001) از دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. ایشان دوره فوق تخصصی نفرولوژی اطفال را در سال 1382(2004) در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به اتمام رساندند و از آن سال تاکنون به امر آموزش درمان و تحقیق در حوزه بیماری‌های کلیه در استان مازندران و استان‌های مجاور مشغول‌اند. از ایشان تاکنون بیش از 50 مقاله و کتاب در مجلات داخلی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.

چطور از این کتاب استفاده کنیم؟

این کتاب شامل دو بخش است:

بخش 1:

در این بخش مطالب اساسی درباره کلیه و پیشگیری از بیماری‌های کلیوی به تفضیل نقل می‌شوند. به همه افراد توصیه می‌شود که این بخش از کتاب را بخوانند. اطلاعات ارائه‌شده می‌توانند موجب ایجاد تفاوت‌هایی شوند، چرا که مردم عادی را برای کشف و پیشگیری از بیماری‌های کلیوی در مراحل اولیه آماده می‌کنند

.

بخش 2:

فرد می‌تواند این بخش را برحسب کنجکاوی و یا نیاز شخصی خودش مطالعه کند.

  • اطلاعات مربوط به بیماری‌های اصلی کلیه و نشانه‌های آن؛ تشخیص، پیشگیری و درمان بررسی می‌شوند.
  • بیماری‌های آسیب‌رسان به کلیه (مانند دیابت، فشارخون بالا، بیماری کلیه پلی­کیستیک و ...) و احتیاط‌های لازم برای پیشگیری از آن. دیگر اطلاعات سودمند نیز ارائه می‌شوند.
  • بررسی تشریحی تغذیه و رژیم غذایی در بیماران مبتلا به بیماری‌های کلیوی مزمن در این بخش ارائه می‌شود.
اطلاعات ارائه‌شده در این کتاب توصیه‌های پزشکی نیستند. درمان بدون توصیه پزشک می‌تواند خطرناک باشد.

بخش 1 اطلاعات اساسی درباره کلیه

  • ساختار و عملکرد کلیه
  • علائم و تشخیص بیماری‌های کلیوی
  • حقایق و افسانه‌های مربوط به بیماری‌های کلیوی
  • معیارهایی برای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی

Our Leaders