Kısaltmalar

ACE : AnjiotensinKonverting Enzim

ADPBH : Otozomal Dominant PolikistikBöbrek Hastalığı

AGN : Akut Glomerulonefrit

ABH : Akut Böbrek Hasarı

APD : Aletli Periton Diyalizi

ARB : Anjiotensin Reseptör Blokeri

ABY : AkutBöbrek yetmezliği

AV Fistül : ArterioVenöz Fistül

KB : Kan Basıncı

BPH : Benign Prostat Hipertrofisi/Hiperplazisi

BUN : Kan Üre Azotu

SAPD : Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi

SSPD : Sürekli Siklik Periton Diyalizi

KBH : Kronik Böbrek Hastalığı

KBY : Kronik Böbrek Yetmezliği

DBH : DiyabetikBöbrek Hastalığı

DM : Diabetes Mellitus

DMSA : Dimerkaptosuksinik Asit

eGFH : Tahmini glomerüler filtrasyon hızı

EPO : Eritropoietin

SDBH : Son Dönem Böbrek Hastalığı

ESWL : Ekstrakorporal Şok DalgaLithotiripsi

GFH : GlomerülerFiltrasyon Hızı

HD : Hemodiyaliz

İBDM : İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitus

İJV : İnternalJugulerVen

APD : Aralıklı Periton Diyalizi

IVU/IVP : İntravenöz Ürografi/Piyelografi

MA : Mikroalbuminüri

İSÜ : İşeme SistoÜretrogram

MRI : Manyetik Rezonans Görüntüleme

İBODM : İnsülin Bağımlı Olmayan Diabetes Mellitus

NSAİİ : Non-Steroidal Anti-İnflamatuar İlaçlar

PD : Periton Diyalizi

PBH : PolikistikBöbrek Hastalığı

PSA : Prostat Spesifik Antijen

PUV : Posterior Üretral Valf

RBC : Kırmızı Kan Hücreleri

RRT : RenalReplasman Tedavisi

TB : Tüberküloz

TDBK : Total Demir Bağlama Kapasitesi

TURP : Trans Üretral Prostat Rezeksiyonu

İYE : İdrar yolu enfeksiyonu

VSÜG : İşemeSistoÜretrogram

VUR : Vezikoüreteral reflü

WBC : Beyaz kan Hücreleri