Najčešće analize krvi za pacijente sa bolešću bubrega

U tabeli ispod su navedene često korišćene analize za bubrežne bolesnike, kao i normalan opseg njihovih vrednosti:

Analiza Ne-SI jedinice Faktor konverzije SI jedinice
Analize krvi za proveru funkcije bubrega
BUN (Ureja u SI jedinicama) 8-20 mg/dl 0,36 2,9-7,1 mmol/l
Kreatinin Muškarc Žene 0,7-1,3 mg/dl
0,6-1,2 mg/dl
88,4
88,4
68-118 µmol/L
50-100 µmol/L
eGFR 90-120ml/min -- --
Analize krvi za utvrđivanje anemije
Hemoglobin Muškarci Žene 13,5-17,0 g/dl
12,0-15,5 g/dl
10
10
136-175 g/L
120-155 g/L
Hemoglobin Muškarci Žene 41-53%
36-48%
0,01
0,01
0,41-0,53
0,36-0,48
Gvožđe 50-175 µg/dl 0,18 9-31 µmol/L
Ukupni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) 240-450 µg/dl 0,18 45-82 µmol/L
Transferin 190-375 mg/dl 0,01 1,9-3,75 g/L
Zasićenje transferina 20-50% -- --
Feritin Muškarci Žene 16-300 ng/ml
10-200 ng/ml
2,25
2,25
36-675 pmol/L
22,5-450 pmol/L
Analiza Ne-SI jedinice Faktor konverzije SI jedinice
Analize krvi – elektroliti i metaboličko-koštani markeri
Natrijum (Na) 135-145 mEq/L 1,0 135-145 mmol/L
Kalijum (K) 3,5-5,0 mEq/L 1,0 3,5-5,0 mmol/L
Hlorid (Cl) 101-112 mEq/L 1 101-112 mmol/L
Kalcijum jonizovani (Ca++) 4,4-5,2 mg/dL 0,25 1,10-1,30 mmol/L
Kalcijum ukupni (Ca) 8,5-10,5 mg/dl 0,25 2,2-2,8 mmol/L
Fosfor (P) 2,5-4,5 mg/dl 0,32 0,8-1,45 mmol/L
Magnezijum (Mg) 1,8-3 mg/dl 0,41 0,75-1,25 mmol/L
Bikarbonat (HCO3) 22-28 mEq/L 1 22-28 mmol/L
Ac.uricum Muškarci Žene 2,4-7,4 mg/dl
1,4-5,8 mg/dl
59,48
59,48
140-440 µmol/L
80-350 µmol/L
PTH 11-54 pg/ml 0,11 1,2-5,7 pmol/L
Biohemijske analize krvi – markeri opšteg zdravlja
Proteini Ukupni Albumin 6,0-8,0 g/dl
3,4-4,7 g/dl
10
10
60-80 g/L
34-47 g/L
Holesterol ukupni 100-220 mg/dl 0,03 3,0-6,5 mmol/L
Šećer, natašte 60-110 mg/dl 0,055 3,3-6,1 mmol/L
Analize krvi za proveru funkcije jetre
Bilirubin Ukupni Direktni Indirektni 0,1-1,2 mg/dl
0,1-0,5 mg/dl
0,1-0,7 mg/dl
17,1
17,1
17,1
2-21 µmol/L
<8 µmol/L
<12 µmol/L
Alanin transaminaza (SGPT) 7-56 IJ/L 0,02 0,14-1,12 µkat/L
Aspartat transaminaza (SGOT) 0-35 IJ/L 0,02 0-0,58 µkat/L
Alkalna fosfataza (ALP) 41-133 IJ/L 0,02 0,7-2,2µkat/L