10: Hronične bolesti bubrega: Uzroci

Hronične bolesti bubrega (HBB, CKD) predstavljaju grupu veoma ozbiljnih oboljenja za koje medicinska nauka još uvek nema leka. Uznemirava porast broja ovih bolesti svuda u svetu. Svaka deseta osoba ima neki oblik hronične bolesti bubrega. Glavni razlog za ovaj porast je taj što sve više ljudi boluje od dijabetesa, hipertenzije, gojaznosti, pušenja i povišenog holesterola.

Šta je hronična bolest bubrega?

HBB se javlja kada se bubrezi oštete i postepeno prestaju da vrše svoje funkcije. Uz lečenje, slabljenje njihovih funkcija može da se zaustavi ili uspori. U protivnom, to oštećenje postaje sve gore iz meseca u mesec, ili iz godine u godinu. Nivo kreatinina u krvi postepeno raste i bubrežna funkcija (koja se zove glomerulska filtracija - GFR) može da se izračuna iz ovog nivoa. Stepen HBB može da bude blag, umeren ili težak. Prisustvo albumina u urinu takođe ukazuje na postojanje oštećenja bubrega (vidite tabelu o fazama hronične bolesti bubrega). Hronična bolest bubrega se još naziva i hroničnom bubrežnom insuficijencijom (HBI), ali možda ova reč “insuficijencija” (slabost) deluje prejako kada se radi o sasvim ranim fazama bubrežne bolesti, jer je tada dobar deo funkcije bubrega još uvek očuvan, dok se “prava” slabost rada bubrega ispoljava tek u poznim fazama bolesti.

Hronična bolest bubrega je postepena, napreduje polako I predstavlja trajan
gubitak bubrežnih funkcija.

Šta je terminalna bubrežna insuficijencija (TBI, ESKD)?

Terminalna bubrežna insuficijencija (TBI, ESKD) ili terminalna bubrežna bolest (TBB) označava onu fazu HBB koja je progredirala do završne faze, tj. kada je funkcija bubrega pala na manje od 10% normalne funkcije.

Bubrezi tada mogu prestati i potpuno da rade i ovo stanje je nepovratno.

U ovoj fazi bolesti, konzervativno lečenje (lekovi, dijeta, promene u životnim navikama) više nije dovoljno, već je neophodna zamena bubrežne funkcije (dijaliza ili transplantacija bubrega) da bi bolesnik preživeo.

Koji su uzroci hronične bolesti bubrega?

Brojni su uzroci koji mogu da dovedu do trajnog oštećenja bubrega. U današnje vreme, dva najčešća uzroka su šećerna bolest i visok krvni pritisak. U svetu, oni su odgovorni za dve trećine svih slučajeva HBB.

Važni uzroci HBB su:

  • Dijabetes. Globalno, ova bolest je uzrok oko 35 do 40% svih slučajeva HBB. Skoro svaki treći dijabetičar je u opasnosti da će razviti HBB.
  • Visok krvni pritisak. Nelečena ili slabo lečena hipertenzija je odgovorna za oko 30% HBB slučajeva. I kada je neka druga bolest glavni razlog za HBB, hipertenzija može dalje da doprinese ošćtećenju bubrega.
  • Glomerulonefritisi. Ovo su zapaljenjska oboljenja samih bubrega koja ih diretkno oštećuju i oni su treći najčešći uzrok HBB.
  • Policistična bolest bubrega. Ovo je najčešća nasledna bolest koja prouzrokuje HBB, a karakteriše se brojnim cistama u oba bubrega.
  • Ostali uzroci: Starenje bubrega, suženje (“stenoza”) bubrežnih arterija, otežano oticanje urina zbog kalkukusa ili uvećane prostate, zatim oštećenje bubrega izazvano lekovima ili drugim otrovima, ponavljane infekcije bubrega u detinjstvu i refluks nefropatija.
Dva najčešća uzroka hronične bubrežne bolesti su šećerna bolest i visok krvni
pritisak.